Najvažnije vrste i uloge budžetiranja

Budžetiranje je proces u kome pripremljeni planovi dobijaju svoj obavezujući formalno kvantitativni izraz u formi projektovanih računovodstvenih izveštaja. Neposredan proizvod procesa budžetiranja jeste budžet. U najopštijem smislu radi se o …

Read More

Dijamanti – cene, info i zanimljivosti

Dijamant je, po definiciji, mineral koji se sastoji isključivo od ugljenika. Atomi ugljenika u dijamantu su raspoređeni u gustoj kristalnoj kubnoj strukturi, a ova kristalna struktura daje dijamantu njegova neobična …

Read More

Kako prepoznati srebro?

Srebro ili Ag kako se simbolično obeležava je mekan, beli i sjajan prelazni metal. Srebro pokazuje najveću električnu i toplotnu provodljivost, kao i refleksivnost u poređenju sa svim drugim metalima. …

Read More