Hartije od vrednosti – značenje, pojam i informacije

Pri susretu sa pojmom „hartije od vrednosti“, mnoge osobe se nađu u dilemi koja proizilazi prvenstveno iz pitanja koje glasi „Šta su hartije od vrednosti?“.

Ukoliko vam takvo pitanje zvuči poznato, u nastavku teksta koji je pred vama, pronaći ćete odgovor na njega.

Hartije od vrednosti – pojam i značenje

Naime, u najužem smislu značenja, hartije od vrednosti predstavljaju specifičan oblik dokumenata koji osobi kojoj pripadaju garantuju i obezbeđuju pravo na sticanje određene novčane koristi, koja prilikom isplaćivanja može biti formulisana kao zarada, kao dividenda ili kao kamata.

Ono što je važno napomenuti, jeste da postoji više različitih vrsta hartija od vrednosti.

Konkretnije, hartijama od vrednosti, smatraju se prevashodno akcije, zatim obveznice, derivati i opcije. Istovremeno, hartije od vrednosti mogu biti definisane i kao menice, kao skladišnice, kao čekovi ili kao konosmani.

Postoje i neke druge vrste hartija od vrednosti koje na našem tržištu nisu zastupljene i koje samim tim u sadržaju ovog teksta nećemo pominjati.

Prema zakonu o hartijama od vrednosti koji je usklađen sa ustavom države Srbije, hartije od vrednosti, bez obzira na to o kojoj konkretno vrsti hartija od vrednosti je reč, mogu biti emitovane od strane uprave savezne države, od strane uprave određene republike koja je u sastavu savezne države, od strane uprave određene pokrajine, od strane uprave određenog grada, od strane uprave određene opštine ili od strane određenog pravnog lica odnosno od strane određenog preduzeća.

Fizička lica, odnosno pojedinci, nemaju pravo emitovanja hartija od vrednosti, ali imaju pravo na njihovo posedovanje, pravo na njihovu kupovinu, kao i pravo na njihovo otuđivanje koje može biti formulisano kroz prodaju ili kroz prevođenje prava na posedovanje.

To konkretnije znači da fizičko lice, odnosno pojedinac koji raspolaže sa određenim brojem hartija od vrednosti ima pravo da te hartije od vrednosti proda ili da vlasništvo nad njima prebaci na primer na nekoga od svojih članova porodice ili na neko drugo takođe fizičko lice.

Isto tako, fizičko lice, odnosno pojedinac koji raspolaže sa određenim brojem hartija od vrednosti, te hartije od vrednosti može prodati pravnom licu ili ih se može odreći u korist pravnog lica.

Trgovina hartijama od vrednosti, odnosno kupovina hartija od vrednosti, baš kao i prodaja hartija od vrednosti, obavlja se na specijalnom tržištu koje se stručno naziva tržište kapitala ili finansijsko tržište.

Šta još treba da znate o hartijama od vrednosti?

Ukoliko u potpunosti želite da budete obavešteni o hartijama od vrednosti, postoji još mnogo informacija koje je korisno da saznate o njima.

Evo o kojim konkretno informacijama je reč:

Šta mora da poseduje i da ispunjava svaka hartija od vrednosti?

Svaka pojedinačna hartija od vrednosti, bez obzira da li je reč o akciji, o obveznici, o čeku ili o bilo kojoj drugoj vrsti hartije od vrednosti, da bi mogla da se smatra važećom i da bi samim tim mogla da se smatra predmetom trgovine na tržištu kapitala, mora da poseduje i mora da ispunjava sledeće:

 • Mora da bude izražena u pisanoj formi,
 • Mora da sadrži oznaku prema kojoj se određuje definicija o tome kojoj konkretno vrsti hartija od vrednosti ta hartija od vrednosti pripada,
 • Mora da sadrži jedinstven serijski broj,
 • Mora da sadrži podatke koji jasno i precizno ukazuju na datum i na mesto izdavanja,
 • Mora da sadrži podatke prema kojima je jasno i precizno moguće utvrditi naziv kao i sedište izdavaoca,
 • Mora da sadrži potpis (pri određenim okolnostima i pečat) izdavaoca,
 • Mora da sadrži podatke koji jasno ukazuju na određeno građansko, odnosno imovinsko pravo (to konkretnije znači da svaka hartija od vrednosti na sebi mora sadržati podatke na osnovu kojih je moguće utvrditi njenog vlasnika, odnosno nosioca prava na njeno posedovanje).

Načini na koje se međusobno mogu razlikovati hartije od vrednosti

Hartije od vrednosti, bez obzira na činjenicu o kojoj konkrtno vrsti hartija od vrednosti je reč, međusobno se mogu razlikovati na osnovu načina određivanja vlasničkog prava, na osnovu forme sadržajnog prava, na osnovu tipa potraživanja, na osnovu roka dospeća, kao i na osnovu povoda izdavanja.

Podela hartija od vrednosti na osnovu načina određivanja vlasničkog prava

Na osnovu određivanja vlasničkog prava, hartije od vrednosti mogu biti definisane na sledeće načine:

 • Kao hartije od vrednosti na ime: Svaka hartija od vrednosti na ime, na sebi mora sadržati podatke koji se odnose na ime i prezime njenog vlasnika. Ukoliko je ovakva forma hartije od vrednosti izražena kao menica koja se po pravilu izdaje po naredbi, uz podatke koji se odnose na ime i na prezime vlasnika mora obavezno biti istaknuta i klauzula „ne po naredbi“.
 • Kao hartije od vrednosti po naredbi: Svaka hartija od vrednosti po naredbi, pored podataka o imenu i prezimenu njenog vlasnika, mora na sebi da ima istaknutu klauzulu “ili po naredbi”. Na osnovu te klauzule, izdavaocu te hartije od vrednosti je nametnuta obaveza da ukoliko se za tim stvori potreba izvrši novčanu isplatu licu na koje je preneto pravo na posedovanje hartije od vrednosti po naredbi.
 • Kao hartije od vrednosti na donosioca: Svaka hartija od vrednosti na donosioca, pored podataka o imenu i o prezimenu njenog vlasnika, na sebi mora da ima i istaknutu klauzulu “na donosioca”. Na osnovu takve klauzule, takva hartija od vrednosti može obezbediti pravo na novčanu isplatu svakome ko je poseduje i ko je pusti u promet na finansijskom tržištu.

Podela hartija od vrednosti na osnovu forme sadržajnog prava

Na osnovu forme sadržajnog prava, hartije od vrednosti mogu biti definisane na sledeće načine:

 • Kao stvarnopravne hartije od vrednosti: Ovaj tip hartija od vrednosti sadrži podatke o inkorporiranim stvarnim pravima koja se odnose na pokretnosti ili na nepokretnosti (pre svega se misli na podatke o pravu na svojinu i na podatke o pravu na zalog).
 • Kao obligacione hartije od vrednosti: Ovaj tip hartija od vrednosti, potkrepljen je pravom na ostvarivanje obligacije, odnosno obaveze potraživanja. Na osnovu posedovanja obligacionih hartija od vrednosti njihov vlasnik može potraživati novčanu nadoknadu. Najčešće, obligacione hartije od vrednosti su definisane kao čekovi, kao obveznice ili kao menice.
 • Kao hartije od vrednosti sa pravom učešća: Ovaj tip hartija od vrednosti imaocu, odnosno vlasniku inkorporira pravo učešća u određenom pravnom telu, što drugim rečima znači da imalac, odnosno vlasnik takvih hartija od vrednosti ima pravo na učešće u radu određenog akcionarskog društva na primer, kao i da recimo ima pravo na ostvarivanje sticanja određenog dela novčanog dobitka u formi zarade ili u formi dividende. Najčešće zastupljene hartije od vrednosti sa pravom učešća su akcije i deonice.

Podela hartija od vrednosti na osnovu tipa potraživanja

Na osnovu tipa potraživanja, hartije od vrednosti mogu biti definisane na sledeće načine:

 • Kao novčane hartije od vrednosti: Ovaj tip hartija od vrednosti na tržištu kapitala se može emitovati u vidu pojedinačnih novčanih hartija od vrednosti ili u vidu serijskih novčanih hartija od vrednosti. Najčešće zastupljene novčane hartije od vrednosti su čekovi, obveznice, akcije, blagajnički zapisi, komercijalni zapisi, državni zapisi i finansijski derivati.
 • Kao robne hartije od vrednosti: Ovaj tip hartija od vrednosti predstavljaju hartije od vrednosti koje se koriste kao dokumenta koja obezbeđuju mogućnost i pravo posedovanja ili pak pravo na prenos posedovanja nad određene vrste robe. Najčešće zastupljene robne hartije od vrednosti su konosmani, skladišnice i tovarni listovi.

Podela hartija od vrednosti na osnovu roka dospeća

Na osnovu roka dospeća, hartije od vrednosti mogu biti definisane na sledeće načine:

 • Kao kratkoročne hartije od vrednosti: To su hartije od vrednosti čiji je rok dospeća kraći od godinu dana.
 • Kao dugoročne hartije od vrednosti: To su hartije od vrednosti čiji je rok dospeća duži od godinu dana.

Podela hartija od vrednosti na osnovu povoda izdavanja

Na osnovu povoda izdavanja, hartije od vrednosti mogu biti definisane na sledeće načine:

 • Kao klauzalne hartije od vrednosti: Kada su u pitanju klauzalne hartije od vrednosti, one su karakteristične po tome što je njihova povezanost sa namenom na koju se primarno odnose jasno i nedvosmisleno uočljiva i to na osnovu konkretnih podataka koji su na njima izraženi.
 • Kao apstraktne hartije od vrednosti: Karakteristika apstraktnih hartija od vrednosti jeste to što one nemaju jasno definisanu povezanost sa svojom namenom. Najzastupljenije i samim tim najbrojnije apstraktne hartije od vrednosti na finansijskom tržištu su menice.

Koliko je rizično investiranje u hartije od vrednosti?

Kao što smo već naveli u prethodnom delu ovog teksta, kupovinu hartija od vrednosti, baš kao i prodaju hartija od vrednosti, moguće je obaviti na specijalnom tržištu koje se stručno naziva finansijsko tržište.

Ono što pritom treba napomenuti, jeste da investiranje u hartije od vrednosti sa sobom nosi određenu meru rizika, jer je cena koje hartije od vrednosti mogu imati na tržištu promenljiva.

Kako bi se mera rizika pri investiranju u hartije od vrednosti svela na minimum, preporučljivo je da se prilikom investiranja u hartije od vrednosti investira u više različitih vrsta hartija od vrednosti.

Pri takvim okolnostima, ukoliko cena jedne vrste hartija od vrednosti nakon izvesnog perioda opadne, male su šanse da će se to isto dogoditi i sa drugom vrstom hartija od vrednosti.

Korisno je pomenuti i informaciju da trenutno izražena cena određenih hartija od vrednosti, samim tim što je promenljiva vremenom može skočiti i da zato prodaju hartija od vrednosti treba obavljati isključivo kada je za to povoljan trenutak, odnosno kada ste sigurni da je cena hartija od vrednosti koje ste u prilici da prodate zadovoljavajuća prema vašim kriterijumima.